Genealogie

Fa AMGenealogie | Rodina | Zajímavé stránky


      Genealogie
Genealogie (řec. génos, lat. genus = rod) je pomocná věda historická, která zkoumá vztahy mezi lidskými jedinci, vyplývající z jejich společného rodového původu. Genealogie se zabývá buď studiem jednotlivých osobností, nebo sledováním proměn jednotlivých druhů vztahů. Soukromý zájem v této oblasti bývá označován starším názvem jako rodopis.
Prameny, ze kterých genealogie vychází, jsou v době před zavedením matrik omezeny pouze na listiny, úřední a veřejné knihy. Teprve od 18. století jsou prameny díky povinnému vedení matrik úplnější a systematičtější.
Pokrevenství označuje vztah mezi osobami, které pocházejí z jediného předka (důležitý je pak stupeň pokrevenství). Příbuzenství (sešvagření) jsou vztahy vzniklé manželstvím (tj. vztahy k pokrevním příbuzným partnera).
Genealogické bádání vychází od jedince – příslušníka rodu buď jako ploditele (rodiče) nebo jako zplozeného (zrozeného), a podle toho zkoumá jeho vztahy buď k jeho předkům (ascendentům) nebo k jeho potomkům (descendentům).
Souhrn předků jednotlivce, se nazývá vývod. Vývod býval dříve hodnocen zejména po stránce právní, když šlo o nástupnictví na trůn, svěřenectví, dědictví apod. Neúplná část vývodu se nazývá průba. V dnešní době je vývod důležitou pomůckou v rodopisném zkoumání biologickém a sociologickém, ukazuje vlivy dědičnosti a znázorňuje vzájemné prostupování nejrozmanitějších vrstev společenských v jednotlivých rodech.
Potomstvo jednotlivce (páru jedinců) se nazývá rozrod, jde-li o všechny potomky po meči i po přeslici, nebo rodokmen, přihlíží-li se jen k potomkům mužských členů (t.j. k osobám obvykle stejného rodového jména).
Na počátku 21. století došlo k popularizaci genetické genealogie spočívající ve spojení genetického testování DNA s tradičními genealogickými postupy.
 • Matrika (z lat. matrix, matice, kmen) je veřejný úřední seznam, nejčastěji jmen. V České republice jde o seznam narození, sňatků, registrovaného partnerství a úmrtí, který vedou matrikáři na určených matričních úřadech. Agenda matrik se řídí zákonem č. 301/2000 Sb. a vyhláškou 207/2001 Sb., a patří do kompetence Ministerstva vnitra. U nověji zavedených seznamů a evidencí se užívají jiné názvy (seznam, registr, rejstřík apod.).
 • Církevní matriky matriky narození, pokřtění, sňatků a úmrtí místy vedly církve už od středověku. Katolickým farářům to však povinně nařídil až Tridentský koncil roku 1563. I potom se však toto nařízení prosazovalo poměrně pomalu.
 • Matriky se dělí podle doby, pro kterou byly/jsou vedeny, na tzv. živé a mrtvé. Živé matriky se nacházejí na matričních úřadech (podle zákona 100 let od posledního zápisu v knize narození a 75 let od posledního zápisu v knize manželství a knize úmrtí, přičemž jisté archivy tuto lhůtu prodlužují na 110 let v souvislosti s GDPR), mrtvé matriky pak v jednom městském (Archiv hlavního města Prahy), pěti státních oblastních (v Praze, Plzni, Třeboni, Zámrsku a Litoměřicích), dvou zemských (v Brně a Opavě) archivech. Židovské matriky jsou uloženy v Národním archivu v Praze, vojenské matriky pak ve Vojenském historickém archivu. Matriky mrtvé jsou uložené v archivech a jsou na rozdíl od těch živých přístupné široké veřejnosti. K živým matričním záznamům mají přístup pouze oprávněné osoby.
Ukázky:
         
Většina kvalitních programů vám umožní všechna vyplněná a nashromážděná data vyexportovat v jednotném genealogickém formátu, nazývaném GEDCOM. Takto vytvořená data pak můžete nahrát do jakéhokoli programu, který tento formát podporuje a ten vám z nich bez nutnosti dalšího zdlouhavého vyplňování automaticky vytvoří rodový strom.
Rodinný strom je grafické zobrazení rodokmenu, vývodu či rozrodu, a to buď v tištěné, malované nebo elektronické podobě. Nejčastěji je zobrazován vývod, který je z uvedených typů genealogických výstupů nejobvyklejší.
Původně se rodokmen zobrazuje v koruně dubu, kde se zakladatel rodu klade do kořenů nebo na kmen stromu. Z toho vychází i úsloví "zpět ke kořenům". V novějších variantách, a to hlavně u vývodu, se objevuje zobrazení opačné, kdy jsou předci v koruně stromu a výchozí osoba v jeho kořenech.
Výš/Up   Nahoru/Top   Zpět
      Rodina    
Odkaz na stránku s informacemi o rodinách (z GenoPro) zde (heslo)
 
 
Odkaz na stránku s fotografiemi rodiny zde (vybrat album + heslo)
Příjmení Münster: Wikipedia, Jména a příjmení v ČR, prijmeni.cz
Jméno Alois: Wikipedia, Jména a příjmení v ČR, krestnijmeno.prijmeni.cz
Výš/Up   Nahoru/Top   Zpět
      Zajímavé stránky
Programy - Software
Zajímavé stránky
 • Genealogie wiki cz
 • GDPR - General Data Protection Regulation
 • digitalni_archiv - Zemský archiv v Opavě
 • Státní okresní archiv - badatelna Nový Jičín
  Badatel může také se souhlasem dozoru badatelny používat vlastní digitální fotoaparát k pořizování reprodukcí archiválií pro osobní studijní potřebu.
 • archives.cz - vyhledat (Albrechtičky, Studénka, ?)
 • vasegeny.cz
 • mojipredkove.cz
 • rabek.cz
 • familysearch.org - Najděte svou rodinu.
 • rodostrom.cz
 • www.genealogie.cz - zajímavé genealogické odkazy na ČGHSP (Česká genealogická a heraldická společnost v Praze)
 • www.genea.cz - genealogické stránky s návody, seznamy matrik
 • www.genebaze.cz - stránky o genealogii v češtině včetně důležitých odkazů
 • cesarch.cz - stránky české archivní společnosti, přehled archivů
 • genealogie.taby.cz - velice rozsáhlé fórum o genealogii, možnost nechat si přečíst záznam z matriky.
 • Geni.com je web poskytující službu propojené sociální sítě s důrazem na genealogii.
 • WikiTree je svobodná sociální síť zaměřená na genealogii, která umožňuje svým členům vyhledávat a přispívat do jejich osobních rodokmenů a spolupracovat v rámci jednotného celosvětového rodokmenu. Uživatelé, kteří se chtějí stát členy WikiTree kommunity, musí splnit devítibodový Kodex cti (Honor Code).
 • Základní pojmy heraldiky a genealogie
 • geni.sk Rodokmeň, rodinná história, genealógia
 • rozhlas.cz Všichni jsme zapsáni… v matrice!
 • Moje foto Alba (rajce.net)
 • hledanipredku.cz
 • Česká národní genografická databáze - Deoxyribonukleová matrika (DNA)
?
Další odkazy na stránky (výběr) [old]
Výš/Up   Nahoru/Top   Zpět
Zdroj: internet & AMGenealogie | Rodina | Zajímavé stránkyHOME na titulní stranu     Autor...   Zpět zpět

© AM -